Error processing SSI file

Read on ... Gabra ta' Qari dwar
Oqsma ta' Dizabilita'


© Joseph M. Camilleri

L-awtur jaghti permess sabiex dan il-materjal jigi uzat ghal skopijiet edukattivi, imbasta tinghta referenza kompluta, kif jidher fil-werrej, u fil-bidu ta' kull kitba.

The author hereby gives permission for persons to make use of this material for educational purposes as long as a full reference is given, as indicated in the index and at the beginning of each piece.


 

download zipped MS Word document read onlineL-Ewwel il-persuna … imbaghad id-dizABILITÀ: ezercizzju individwali

Messagg ghall-Media fl-okkazjoni tal-Gimgha Persuni b'Dizabilita' 1998.

download zipped MS Word document read onlineL-Ewwel il-persuna … imbaghad id-dizABILITÀ: messagg

Diskors ta' Joe Camilleri li sar fl-okkazjoni ta' l-gheluq l-ghaxar snin iddedikati mill-Gnus Maghuda ghll-Persuni b'Dizabilità. TVM, Gwardamangia. 3 ta' Dicembru 1992.

download zipped MS Word document read onlineIl-Mudell Socjali tad-Dizibilità

Mehud mill-Programm Dinji ta' Azzjoni dwar il-Persuni b'Dizabilità. Maqlub ghall-Malti minn Fred Bezzina.

download zipped MS Word document read onlineAspects of Accessibility

ACCESSIBILITY means equal opportunities to all facilities for everyone, including persons with disability.

download zipped MS Word document read onlineIl-Persuni b'Dizabilità u l-Impjiegi

Camilleri, Joseph M.: Diskors inawgurali moghti fl-okkazzjoni tal-ftuh ta' l-ufficini godda tal -Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita'

download zipped MS Word document read onlineOpportunitajiet Indaqs, bis-sahha tal-Ligi

Dan l-artiklu ta' Joe Camilleri kien deher l-ewwel darba fil-gurnal ta' l-Ghaqda Nazzjonali ta' Persuni Neqsin mis-Smigh, MALTA. Il-Hadd, 3 ta' Ottubru, 1999.

download zipped MS Word document read onlineNaqsmsu l-Esperjenzi; Persuni b'Nuqqas ta' Dawl

Persuni li ghandhom nuqqas ta' dawl huma persuni li jsibu diffikultà biex jaraw. Hawn hafna tipi differenti ta' nuqqas ta' dawl...

download zipped MS Word document read onlineNaqsmsu l-Esperjenzi; Persuni b'Nuqqas ta' Smigh

Persuni li ghandhom nuqqas ta' smigh huma persuni li jsibu diffikultà biex jisimghu. Hawn hafna tipi differenti ta' nuqqas ta' smigh...

download zipped MS Word document read onlineNaqsmsu l-Esperjenzi; Persuni b'Nuqqas ta' Mobilità

Qatt ippruvajtu tintrabtu ma' wheelchair?

download zipped MS Word document read onlineIl-Karta ta' l-Identità Specjali

Il-Kummissjoni Nazjonali Persuni b'Dizabilita' tohrog Karta tal-Identita' Specjali bil-ghan li dawn il-persuni jkunu jistghu jiehdu sehem shih fis-socjeta' Maltija.

download zipped MS Word document read onlineServizz ta' Reserved Parking/ Keep Clear

Fatti, rekwiziti u proceduri.

 


Error processing SSI file